Přijímací řízení 2018/19

A) Základní informace

Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou.
Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ. Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.
Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou.
Povinné potvrzení od lékaře na přihlášce je pro všechny učební obory a učební obor s maturitou Autotronik.
Pro ostatní studijní obory není nutné.
Přijímaní zahraničních studentů – více informací ZDE.

B) Přihlášky

Poznámka: Pozor, přihlášky jsou dvoustranné!

Příhláška: Pro obory:
Přihláška SŠ 2018/2019 denní Informační technologie, Multimediální komunikace, Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik jednostopých vozidel, Autolakýrník a Karosář
Přihláška SŠ 2018/2019 nástavba Podnikání a Provozní technika

C) Termíny

Podání přihlášky: 1. 3. 2018
Řádný termín přijímací zkoušky: 12. 4. 2018
16. 4. 2018
Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 28. 4. 2018
Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 3. 5. 2018
Datum nahlížení do spisu přijímacího řízení: 3. 5. 2018
Náhradní termín přijímací zkoušky: 10. 5. 2018
11. 5. 2018
Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: individuálně 2018
Datum nahlížení do spisu přijímacího řízení: individuálně 2018

D) Kritéria pro přijímací řízení – STUDIJNÍ OBORY

Přijímací zkoušky:

 • CERMAT dodá výsledky v % úspěšnosti. V případě úspěšnosti 100% získá uchazeč 60 bodů. Za každé zhoršení o 2 % bude odečten 1 bod.
 • maximálně 60 bodů

Prospěch v předchozí škole:

 • Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
 • Zohlední se prospěch ze všech předmětů za poslední tři pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika.
 • Maximální počet bodů je možné získat za součet průměrných prospěchů 3,0 a dále za každé 0,4 se odpočítává 1 bod.
 • Vysvětlení: Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
 • Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
 • maximálně 25 bodů
 • Podmínkou přijetí je známka z chování – velmi dobré.

Prémiové body:

 • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
 • maximálně 5 bodů
 • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem
 • maximálně 10 bodů

Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

Pohovor:

 • Žák, který má nedostatečný prospěch, může být pozván na obhajovací pohovor, kde bude muset projevit zájem o obor studia.
 • Cizinci budou na obhajovacím pohovoru skládat zkoušku z českého jazyka.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se umístí lépe uchazeč s vyrovnanější úspěšností testů zadaných CERMATem.

Studijní obory a předpokládané počty přijímaných studentů

Informační technologie – studijní obor 18-20-M/01 (90 studentů)
Multimediální komunikace – studijní obor 18-20-M/01 (30 studentů)
Autotronik – obor 39-41-L/01 (90 studentů)
Podnikání – nástavbové studium – denní forma 64-41-L/51 (30 studentů)
Podnikání – nástavbové studium – dálková forma 64-41-L/51 (30 studentů)
Provozní technika – nástavba 23-43-L/51 (30 studentů)

E) Kritéria pro přijímací řízení – UČEBNÍ OBORY

Prospěch v předchozí škole:

 • Počítá se ze všech předmětů za poslední jedno pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika. Maximální počet bodů je možné získat za průměr prospěchu 1,0 a dále za každou 0,1 se odpočítává 1 bod.
 • Vysvětlení: Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
 • Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
 • maximálně 85 bodů

Prémiové body:

 • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
 • maximálně 5 bodů
 • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem
 • maximálně 10 bodů

Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

Pohovor:

 • Žák, který má nedostatečný prospěch, může být pozván na obhajovací pohovor, kde bude muset projevit zájem o obor studia.
 • Cizinci budou na obhajovacím pohovoru skládat zkoušku z českého jazyka.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů.

Učební obory a předpokládané počty přijímaných studentů

Mechanik opravář motorových vozidel – obor 23-68-H/01 (60 studentů)
Autolakýrník – obor 23-61-H/01 (15 studentů)
Karosář – obor 23-55-H/02 (15 studentů)

Odpovědi na aktuální nejčastější dotazy k přijímacímu řízení

Vyjádření ředitele k přijímacímu řízení 2018/2019 (Soubor PDF, 59 kB)

Bližší podrobnosti k organizaci přijímacího řízení (Soubor PDF, 952 kB)

Ukázkové úlohy CERMAT