Přijímací řízení 3. kolo

Základní informace pro příjem přihlášek do studia na rok 2017/18:

 • Termín podání přihlášek od 30. 8. 2017
 • Potvrzení od lékaře na přihlášce je povinné pro všechny učební obory a studijní obor Autotronik. Pro ostatní studijní obory není nutné.
 • Naše škola se účastní pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání.
 • Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou. Na nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia může být přijat žák, který ukončil 7. ročník, resp. 5. ročník ZŠ.
 • Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ. Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.
 • Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent SOU s úspěšně složenou – závěrečnou zkouškou.
 • Na VOŠ, VŠ se může hlásit každý absolvent SŠ s ukončeným středoškolským vzděláním – maturitou.
 • Podmínkou přijetí je známka z chování – výborná.

Přihlášky

Poznámka: Pozor, přihlášky jsou dvoustranné!

Příhláška: Pro obory:
Přihláška SŠ 2017/2018 denní Informační technologie, Multimediální komunikace, Autotronik, Automobilová doprava, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik jednostopých vozidel, Autolakýrník a Karosář
Přihláška SŠ 2017/2018 nástavba Podnikání a Provozní technika

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří.

Přijímací řízení

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 31. 8. 2017

Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Termín je stanoven na 30. 8. 2017 od 13 do 15 hodin.

Odpovědi na aktuální nejčastější dotazy k přijímacímu řízení

Vyjádření ředitele k přijímacímu řízení 2017/2018 (Soubor PDF, 59 kB)

Soubory ke stažení:

Studijní obory:

 • Podnikání – nástavbové studium – denní forma 64-41-L/51 (5 studentů)
 • Podnikání – nástavbové studium – dálková forma 64-41-L/51 (15 studentů)
 • Provozní technika – nástavba 23-43-L/51 (15 studentů)
  1. Přijímací zkoušky: maximálně 60 bodů
   CERMAT dodá výsledky v % úspěšnosti. V případě úspěšnosti 100% získá uchazeč 60 bodů. Za každé zhoršení o 2 % bude odečten 1 bod.
  2. Prospěch v předchozí škole: maximálně 25 bodů
   Zohlední se prospěch ze všech předmětů za poslední tři pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika. Maximální počet bodů je možné získat za součet průměrných prospěchů 3,0 a dále za každé 0,4 se odpočítává 1 bod.Vysvětlení:
   Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
   Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
  3. Prémiové body:
   • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
    (max. 5 bodů)
   • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem (max. 10 bodů)

   Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

   Kritéria rozhodující o přijetí:

 • Žák s vyšším počtem dostatečných či s nedostatečnou podstoupí obhajovací pohovor – v případě neúspěchu u pohovoru budou žáku odečteny body dle posouzení komise.
  O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se umístí lépe uchazeč s vyrovnanější úspěšností testů zadaných CERMATem.

Učební obory:

 • Mechanik opravář motorových vozidel – obor 23-68-H/01 (20 studentů)
 • Autolakýrník – obor 23-61-H/01 (7 studentů)
 • Karosář – obor 23-55-H/02 (4 studentů)
  1. Prospěch v předchozí škole: maximálně 85 bodů
   Počítá se ze všech předmětů za poslední jedno pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika. Maximální počet bodů je možné získat za průměr prospěchu 1,0 a dále za každou 0,1 se odpočítává 1 bod.Vysvětlení:
   Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
   Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
  2. Prémiové body:
   • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
    (max. 5 bodů)
   • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem (max. 10 bodů)

   Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

   Kritéria rozhodující o přijetí:

 • Žák s vyšším počtem dostatečných či s nedostatečnou podstoupí obhajovací pohovor – v případě neúspěchu u pohovoru budou žáku odečteny body dle posouzení komise.
  O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů.