Přijímací řízení 3. kolo

 • A) Základní informace

  Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou.
  Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ. Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.
  Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou.
  Povinné potvrzení od lékaře na přihlášce je pro všechny učební obory a učební obor s maturitou Autotronik.
  Pro ostatní studijní obory není nutné.
  Přijímaní zahraničních studentů – více informací ZDE.

  B) Přihlášky

  Poznámka: Pozor, přihlášky jsou dvoustranné!

  Příhláška: Pro obory:
  Přihláška SŠ 2018/2019 denní Informační technologie, Multimediální komunikace, Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanik jednostopých vozidel, Autolakýrník a Karosář
  Přihláška SŠ 2018/2019 nástavba Podnikání a Provozní technika

  C) Termíny

  Podání přihlášky: 7. 6. 2018
  Termín rozhodnutí 29. 8. 2018

  D) Kritéria pro přijímací řízení – STUDIJNÍ OBORY

  Prospěch v předchozí škole:

  • Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
  • Zohlední se prospěch ze všech předmětů za poslední tři pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika.
  • Maximální počet bodů je možné získat za součet průměrných prospěchů 3,0 a dále za každé 0,4 se odpočítává 1 bod.
  • Vysvětlení: Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
  • Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
  • maximálně 25 bodů
  • Podmínkou přijetí je známka z chování – velmi dobré.

  Prémiové body:

  • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
  • maximálně 5 bodů
  • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem
  • maximálně 10 bodů

  Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

  Pohovor:

  • Žák, který má nedostatečný prospěch, může být pozván na obhajovací pohovor, kde bude muset projevit zájem o obor studia.
  • Cizinci budou na obhajovacím pohovoru skládat zkoušku z českého jazyka.

  O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se umístí lépe uchazeč s vyrovnanější úspěšností testů zadaných CERMATem.

  Studijní obory a předpokládané počty přijímaných studentů

  Karosář – 23-55-H/02 do naplnění stavu
  Multimediální komunikace – studijní obor 18-20-M/01 do naplnění stavu
  Autotronik – obor 39-41-L/01  do naplnění stavu
  Autolakýrník – 23-61-H/01 do naplnění stavu
  Provozní technika – nástavba 23-43-L/51 do naplnění stavu

  E) Kritéria pro přijímací řízení – UČEBNÍ OBORY

  Prospěch v předchozí škole:

  • Počítá se ze všech předmětů za poslední jedno pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika. Maximální počet bodů je možné získat za průměr prospěchu 1,0 a dále za každou 0,1 se odpočítává 1 bod.
  • Vysvětlení: Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).
  • Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.
  • maximálně 85 bodů

  Prémiové body:

  • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách
  • maximálně 5 bodů
  • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem
  • maximálně 10 bodů

  Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

  Pohovor:

  • Žák, který má nedostatečný prospěch, může být pozván na obhajovací pohovor, kde bude muset projevit zájem o obor studia.
  • Cizinci budou na obhajovacím pohovoru skládat zkoušku z českého jazyka.

  O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů.

  Učební obory a předpokládané počty přijímaných studentů

  Mechanik opravář motorových vozidel – obor 23-68-H/01 do naplnění stavu
  Autolakýrník – obor 23-61-H/01 do naplnění stavu
  Karosář – obor 23-55-H/02 do naplnění stavu

  Odpovědi na aktuální nejčastější dotazy k přijímacímu řízení

  Vyjádření ředitele k přijímacímu řízení 2018/2019 (Soubor PDF, 59 kB)

  Bližší podrobnosti k organizaci přijímacího řízení (Soubor PDF, 952 kB)

  Ukázkové úlohy CERMAT