Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Naše cíle:

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. možno na podkladě vyšetření na PPP – testování
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

Zde naleznete postupy pro řešení životních situací

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy

Přestup, změna oboru

Přerušení vzdělávání po splnění povinné školní docházky

Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy

Změna oboru v rámci školy

Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem

Personální obsazení ŠPP:

Jméno Funkce Místnost Telefon
Mgr. Milena Marešová vedoucí ŠPP, výchovný poradce S005 242 456 138
PaedDr. Zuzana Dologhová výchovný poradce a kariérový specialista S212 242 456 124
Mgr. Klára Limberská školní metodik prevence N103 242 456 134
Mgr. Radovan Slavík školní psycholog 605 372 415

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP