Projekty

Projekt ŠABLONY PRO SŠAI

MŠMT vyhlásilo výzvu Č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu dle MS2014+:                           Šablony pro SŠAI
Registrační číslo projektu dle MS2014+:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006693
Datum zahájení fyzické realizace projektu:       15. 07. 2017
Celková doba realizace projektu                        24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu       14. 07. 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu                    1 530 469,00 Kč

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem projektu je zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce školy se zaměstnavateli. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Název projektu Modernizace zařízení: 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549

ORG / VS projektu* 2360549000365 / 2360549

Prioritní osa OP PPR 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Datum zahájení realizace: 1. 5. 2018

Datum ukončení realizace: 31. 10. 2018

Doba udržitelnosti 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Celkové způsobilé výdaje: 2 491 433,47 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 2 491 433,47 Kč

Vlastní financování způsobilých výdajů: 249 143,35 Kč

Podpora poskytovaná z OP PPR: 2 242 290,12 Kč

z toho podpora z EFRR: 1 245 716,73 Kč

z toho podpora z rozpočtu HMP: 996 573,39 Kč